Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3
16 липня, 54 33000 Рiвне
0362268603
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 54

Телефон:

+380362268603
(завідуюча, загальний)

Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3

Публічна інформація

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ

від 05.09.2017р.
Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти
1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.
2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:
 -статут закладу освіти;
 -ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 -сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;
структура та органи управління закладу освіти;
 - кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 - мова (мови) освітнього процесу;
 - наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 - матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 - напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);
 - результати моніторингу якості освіти;
 - річний звіт про діяльність закладу освіти;
 - правила прийому до закладу освіти;
 - умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 - перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.
3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах
- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.
5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.
                        ЩО ТАКЕ ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Правове забезпечення права на доступ до публічної інформації є однією з найважливіших гарантій становлення будь-якого демократичного суспільства. Ще з 1766 року Закон Швеції про свободу преси визначив принцип, згідно з яким урядові документи мають бути відкритими для суспільства, а також надав громадянам право звертатися із запитом до урядових органів щодо надання документів. У цілому досвід інших країн, які прийняли закони про доступ до публічної інформації, свідчить про позитивний вплив таких законодавчих змін на реалізацію громадянами інших основоположних прав, підвищення ефективності діяльності органів влади, а також зменшення ризиків корупції.
     Право на доступ до публічної інформації є конституційним правом людини, передбаченим і гарантованим статтею 34 Конституції України, яка, у свою чергу, ґрунтується на положеннях статті 10 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, статті 19 Загальної декларації прав людини, статтях 18 та 19 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права тощо.Так, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
     Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади України покращити правове регулювання доступу до інформації, неухильно дотримуватися статті 34 Конституції України стосовно свободи інформації під час засекречування документів, а також відкрити доступ до офіційних документів, які були закриті для загального доступу всупереч закону (підпункт 13.17 пункту 13 Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» від 5 жовтня 2005 року No 1466).
     З метою забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, та інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня 2011 року Верховною Радою України прийнято нову редакцію Закону України «Про інформацію» та Закон України «Про доступ до публічної інформації», які набрали чинності 9 травня 2011 року.
 
 
                                     Порядок
                                            доступу до публічної інформації
Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Рівненської міської ради
1.Загальні положення
1.1. Порядок доступу до публічної інформації ЗДО (ясла-садок) № 3 Рівненської міської ради ради регулює питання  оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи тощо) на доступ до публічної інформації, що зберігається ЗДО (ясла-садок) №3 -(далі – ЗДО).
 
 
1.2. Доступ до публічної інформації ЗДО забезпечується шляхом:
 • систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному Інтернет –сайті ЗДО або будь – якими іншими способами;
 • надання інформації за запитами на публічну інформацію.
 
1.3. ЗДО не надає інформацію за запитами, адресованими до працівників ЗДО, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
2. Оприлюднення публічної інформації ЗДО
 
2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається в ЗДО:
 • інформація про ЗДО (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);
 • інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації ЗДО передбачених законодавчими актами, та яка зберігається в ЗДО ;
 • акти, положення (крім внутрішньо-організаційних), прийняті (видані) в ЗДО;
 • перелік послуг, що надаються ЗДО, умови їх отримання;
 • порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається в ЗДО;
 • графік прийому громадян посадовими особами ЗДО.
 2.2. Оприлюдненню не підлягають:
 • внутрішньо-організаційні документи (резолюції, доповіді, службові та пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії тощо), пов'язані з напрямами діяльності ЗДО, процесами розробки та прийняття рішень;
 • розпорядження завідувача та інші документи з кадрових питань;
 • документи бухгалтерського обліку та звітності.
2.3. Оприлюднення публічної інформації.
2.3.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному Інтернет – сайті ЗДО.
 

 

3. Надання інформації за запитами
 
3.1. Запит на інформацію подається до ЗДО на ім`я директора в усній або письмовій формі:
 • поштою на адресу: вул. 16 Липня, б.54, м. Рівне, Рівненська обл., 38000 (з позначкою на конверті «Публічна інформація»;
 • електронною поштою:
 • за телефоном: 26-86-03Під час подання запиту на інформацію заявник зазначає зручну форму отримання інформації.
3.2. У разі подання запиту на інформацію в усній формі працівник, відповідальний за реєстрацію документів, оформлює запит на паперовому носії (згідно із затвердженими формами) зі слів заявника. При цьому в нижньому лівому куті  останнього аркуша документа зазначається прізвище, ініціали працівника, який оформив запит, його номер телефону та підпис.
3.3. Письмовий запит на інформацію може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення затвердженої форми. У разі недотримання зазначених вимог ЗДО має право відмовити у задоволенні запиту.   
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію заявник може подати запит шляхом заповнення затверджених форм, які можна отримати в ЗДО або на Інтернет – сайті
3.4. ЗДО надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня йог отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду запиту.   
У випадку, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів завідувачем на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.
3.5. Усі запити на інформацію реєструються у день надходження та оперативно обробляються ЗДО
Зареєстровані запити передаються на розгляд ,. Завідувач  визначає працівника, який буде відповідальним за розгляд запиту.
3.6. Відповідь на запит на інформацію надається за підписом директора ЗДО і візується особою, визначеною відповідальною за розгляд запиту, і особою, відповідальною за доступ до публічної інформації ЗДО.   
Після цього відповідь на запит реєструється і відправляється заявнику або передається для вручення заявнику особисто в ЗДО. У разі, якщо заявник не з`явився у визначений термін та не отримав особисто відповідь на запит, відповідь надсилається заявнику поштою.
3.7. У разі, якщо ЗДОне володіє інформацією, що запитується, і не зобов'язана володіти нею відповідно до своїх повноважень, заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.    
Якщо ЗДО не володіє інформацією, що запитується, але їй за статусом або характером діяльності відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це заявника. У такому випадку відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
3.8. Робота із заявниками, що звернулися із запитами на інформацію про надання витягів з документів, фотографування, копіювання, сканування інформації тощо з документів, що зберігаються в ЗДО, проводиться в будівлі ЗДО.
У разі звернення заявника із зазначених питань оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається заступнику директора ЗДО.

 

 

             Структура закладу

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження і використання публічних кошт

 

Фінансова звітність за 9 місяців 2021 року
(бюджетні кошти)
 
Фінансова звітність за І півріччя 2021 року
(бюджетні кошти)
 
 
 
       ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
                                          за період: з 09.2021 року по 06.2021 року
 
Бюджетні кошти:
-  капітальний ремонт харчоблоку та пральні – загальна кошторисна вартість – 1401.740 тис. грн. (в тому числі устаткування – 401.342 тис. грн.);
-         ігровий комплекс на майданчик – 32.500 грн.;
-         встановлення ігрового комплексу – 7.900 грн.;
-         шафа у музичну залу – 12.000 грн.;
-         килимове покриття у музичну залу – 9.600 грн.;
-         засоби мийні, дезінфікуючі та засоби гігієни – 15.660 грн.;
-         безконтактні термометри (4 шт.) – 3.840 грн.;
-         лабораторні дослідження – 1547.76 грн.;
-         навчання з питань пожежної безпеки – 480.00 грн.;
-         дератація, дезінсекція – 820.00 грн.
Всього: 1.486.087 грн.
 
Батьківські кошти:
-         заміна дверей гр. № 4 - 3. 700 грн.;
-         меблі (пенал) – 1.000 грн.;
-         тюль – 1000 грн.
-         фізкультурний куточок у групову кімнату – 4.500 грн.;
-         ремонтні роботи – 7.783 грн.
Всього: 14. 983 грн.
 
Спонсорська допомога: заміна вікна у туалетній кімнаті гр. № 3.

Фінансова звітність І квартал 2021 року
Батьківські кошти :   0 грн. 
Фінансова звітність за 2020 рік
Фінансова звітність за ІІІ квартал 2020 року
 
Звіт про надходження матеріальних цінностей ЗДО №3 за батьківські кошти
      з січня по червень 2020 року
Тюль - 1 000.00 грн.
Фізкультурний куточок - 1 500.00 грн.
Пенал для білизни - 1 000.00 грн.
Двері балконні - 3 700.00 грн. 
Всього: 7 200.00 грн.
 
Фінансова звітність за ІІ квартал 2020 року

 

За І квартал 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Нормативно-правові акти

Послуги

Запит на інформацію

Номенклатура справ

Звернення громадян

Плани засідань

За довідками звертатись

Форми навчання, режим роботи

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Зворотній звязок

Протидія булінгу (цькування)

                                                                                                       Інформація про перелік робіт і послуг,                                 отриманих як благодійна допомога.

Кошти, отримані  з інших джерел не заборонених законодавством

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості
Загальна інформація. Додаткові джерела фінансування
Ринок освітніх послуг сьогодні широкий і багатогранний. Батьки обирають дитячі садки відповідно до запитів:
навчити дитину спілкуватися в колективі;
зміцнити здоров'я;
навчити малювати;
підготувати до школи і т.ін.
Дорослі мають розуміти, що основою забезпечення якості дошкільної освіти є освітнє середовище, яке протягом дня оточує дитину.
Дитячий садок - це дім для дітей, де дошкільнята проводять 75% активного денного часу, і діти повинні почувати себе щасливими, бо у садочку їм цікаво і затишно, їх там оточують уважні і добрі працівники, красиві іграшки, цікаві заняття, розваги, святкові ранки.
І тут батьки зустрічаються з проблемою. Бо вимоги батьків - споживачів освітніх послуг не відповідають стану матеріально-технічної бази закладів освіти. ЗДО фінансуються за рахунок коштів бюджету. Але зміни в економічній сфері, принципи формування державного бюджету впливають на сферу освіти, зокрема дошкільної. Всі ЗДО сьогодні працюють в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для належного функціонування освітніх закладів.
Педагоги сучасних ЗДО сьогодні мають бути психологами і дизайнерами, менеджерами і підприємцями, уміти успішно взаємодіяти з батьками, з організаціями, з підприємцями, спонсорами.
ЗДО ХХІ століття, щоб бути успішним, повинен розвиватись. А щоб від розвивався, треба піднести оснащення ЗДО на високий рівень.
Сьогодні всі заклади освіти, в тому числі і ЗДО, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, отримують не тільки кошти з бюджету, а й з інших джерел. Такі кошти в кожній бюджетній установі, зокрема і в ЗДО, становлять спеціальний фонд.

Рахунок благодійних внесків
Всі бажаючі надати благодійну допомогу ЗДО № 3  можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок:
Код ЄДРПОУ:  25675242  
р/р
UA 308201720314261040301036031 
МФО 820172
 
Призначення платежу: благодійний внесок для Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Рівненської міської ради.
Благодійну допомогу, як зазначено в Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (ст.16), можна надавати у вигляді:
- одноразової фінансової допомоги;
- систематичної фінансової допомоги;
- фінансування конкретних цільових програм;
- допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;
- дарування або дозволу на безоплатне, пільгове використання об'єктів власності;
- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передаванням результатів  
 особистої творчої діяльності;
- прийняття на себе витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів                                                                                                                                
 благодійництва;
- інших заходів, не заборонених законом.
Будь-яка благодійна допомога, отримана ЗДО, відображається у бухгалтерському обліку відділу освіти Рівненської міської ради.
 
Шановні батьки вихованців, спонсори та громада !

Адміністрація, рада закладу, діти, колектив працівників ЗДО № 3 висловлюють щиру подяку Вам за розуміння наших проблем та допомогу у  поліпшенні матеріально-технічної бази закладу, створення, емоційного комфорту для дітей. Спільними зусиллями створимо атмосферу добра, затишку та благополуччя для наших дітей.
Рахунок благодійних внесків
Всі бажаючі надати благодійну допомогу ЗДО № 3  можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок:
Код ЄДРПОУ:  25675242  
р/р
UA 308201720314261040301036031 
МФО 820172
Призначення платежу: благодійний внесок для Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Рівненської міської ради.
Благодійну допомогу, як зазначено в Законі України "Про благодійництво та благодійні організації" (ст.16), можна надавати у вигляді:
- одноразової фінансової допомоги;
- систематичної фінансової допомоги;
- фінансування конкретних цільових програм;
- допомоги на основі договорів про благодійну діяльність;
- дарування або дозволу на безоплатне, пільгове використання об'єктів власності;
- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передаванням результатів особистої творчої діяльності;
- прийняття на себе витрат із безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів благодійництва;
- інших заходів, не заборонених законом.

Будь-яка благодійна допомога, отримана ЗДО, відображається у бухгалтерському обліку відділу освіти Рівненської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте також:

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: