Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3
16 липня, 54 33000 Рiвне
0362268603
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 54

Телефон:

+380362268603
(завідуюча, загальний)

Дошкiльний навчальний заклад ясла - садок № 3

Стаття 30 ЗУ «Про освіту»

                                                                               Статут

Ліцензія на проведення освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

 

Структура та органи управління освітнього закладу


Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад педагогічного колективу закладу дошкільної освіти № 3 на 2020/2021 навчальний рік

 

Педагоги закладу дошкільної освіти мають достатній рівень кваліфікації і професійної компетенції, що виражається в побудованій адекватній психофізичним і особистісним можливостям вихованців системі роботи; вибудові співпраці дорослих з дітьми і дітей з однолітками на основі змістовного міжособистісного діалогу, формуванні дитячої спільноти, створенні умов для самостійної, активної діяльності кожної дитини; взаємодії з сім’єю на принципах партнерства з опорою на досягнення дитини.В закладі працюють 10 вихователів, 1 музичний керівник, практичний психолог, 1 інструктор з фізкультури, 1 керівник гуртка англійської мови, 1 сестра медична старша.
Якісний склад педагогічних кадрів:
 
За освітою:
            вища педагогічна (дошкільна) -10 осіб ( 62 %)
            вища педагогічна – 3 особи ( 21 %)
            середня спеціальна – 1 особа (7 %)
 
За стажем:
                     до 5 років-2 особи (14%)
                     до 20 років – 5 осіб ( 35 %);
                     понад 20 років -7 осіб ( 51 %)
За результатами атестації:
                      вища категорія - 4 чол.( 28 %);
                      I категорія - 6 чол.(42 %);
                      II категорія – 1 чол.( 7 %);
                      спеціаліст – 3 чол.( 21 %).

 


Освітні програми


Територія обслуговування закріплена за закладом освіти


Мережа. Наявність вільних місць

 

Мова освітнього процесу

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі їх проведення)


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингових досліджень якості освіти
у 2020-2021 н. р.
відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» та БКДО
 
п/п
Освітній
напрям
Загальний показник на початок н. р.
Загальний показник на кінець н. р.
вис. %
дост %
сер. %
низ. %
вис. %
дост %
сер. %
низ. %
1.
Гра дитини
8
35
42
15
18
67
13
2
2.
Мовлення дитини
5
11
64
20
22
61
15
2
3.
Особистість дитини
12
11
53
24
24
56
19
1
4.
Дитина в соціумі
8
18
52
22
18
71
10
1
5.
Дитина в природному довкіллі
6
18
50
26
22
63
12
3
6.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
6
16
54
24
20
65
12
3
7.
Дитина в світі культури
4
24
50
22
16
67
15
2
8.
Загальний показник рівня розвитку дітей
7
19
52
22
20
65
13
2
 

 

Результати моніторингових досліджень свідчать, що рівень розвитку дітей в кінці навчального року якісно зріс: високий - на 13%, достатній - на 46%. Відповідно, середній рівень розвитку зменшився на 39%, а низький рівень розвитку – на 20%.


                Річний звіт про діяльність закладу

                   

Звіт директора
Закладу дошкільної освіти (ясел–садка) №3
Рівненської міської ради
СтепанюкЛюдмили Дмитрівни
перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу у 2020-2021 навчальному році
Даний звіт складено відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 директор дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом, батьківським комітетом, радою та громадськістю.
Мета та завдання звітування
Мета: Подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління закладом освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.
Завдання: 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління.
2. Стимулювати вплив громадськості ЗДО на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.
3. ЗДО – заклад дошкільної освіти, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, оздоровлення дітей віком від 3-х до 6-ти (7-ми) років.
 За звітний період з 01.09.2020 року по 31.08.2021 року, виконувала роботу щодо управління Закладом дошкільної освіти (ясел-садка) № 3 Рівненської міської ради, забезпечувала його ефективну діяльність, реалізовувала державну політику в сфері дошкільної освіти, вирішувала різнопланові завдання, як по забезпеченню якісної дошкільної підготовки здобувачів освіти так і розвитку закладу освіти.
 Здійснювала оперативне керівництво закладом дошкільної освіти, керуючись наступними нормативно – правовими документами: Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, Законом «Про мови в Україні», Законом  «Про освіту», Законом «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля» та діючими постановами та Законами в галузі освіти, охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, затвердженим рішенням Рівненської міської ради № 42/ VI-217від 10.10.2014р. Порядок діяльності освітнього закладу визначений «Правилами внутрішнього трудового розпорядку».Організовувала його освітню, навчально-виховну, фінансово-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, передбачувану законодавством, Положенням про заклад дошкільної освіти, Статутом ЗДО.
Забезпечувала ефективне виконання інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, нормативних актів органів місцевого самоврядування, наказів Управління освіти.
У своїй роботі дотримувалася чинного законодавства, удосконалювала засоби управління закладом, проводила роботу над зміцненням трудової дисципліни. В роботі з працівниками дотримуюсь партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й надаються різні варіанти рішення. З них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється.
Основними формами спілкування є індивідуальні бесіди, наради, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У межах своєї компетентності видавала накази, розпорядження та вказівки, які виконувались усіма учасниками освітнього процесу.
Проводила систематичну роботу щодо створення умов впровадженняінноваційних педагогічних технологій в освітній процес.
 Впродовж 2020-2021 навчального року методична робота здійснювалася у відповідності до нормативно-правових та інструктивно-методичних документів. Інформаційне забезпечення педагогів з проблем освіти знаходиться на достатньому рівні.
Забезпечувала безпечні умови освітньої діяльності. В кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці створені належні умови праці відповідно до вимог законодавства України. Особливу увагу приділяла охороні праці та безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу.
Адміністрацією спільно з профспілковим комітетом прийнято колективний договір на 2021-2025 роки, який зареєстровано в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Рівненської міської ради, затверджені Положення про порядок преміювання працівників, Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників. Проводиться робота щодо дотримання пунктів колективного договору. Були розроблені та затверджені за погодженням з профспілковим комітетом посадові та робочі інструкції (зі змінами), які визначають функціональні обов’язки педагогічних працівників, технічного та обслуговуючого персоналу. Укладала трудові договори з працівниками закладу, відповідно до чинного законодавства, забезпечувала ведення та зберігання трудових книжок всіх працівників ЗДО. Забезпечувала заохочення творчої праці та ініціативи працівників у межах своєї компетенції та згідно «Положення про преміювання».
З метою попередження порушень антикорупційного законодавства при прийнятті управлінських рішень, виконанні службових повноважень, проводила роз’яснювальну роботу серед працівників ЗДО щодо заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством України, щодо персональної відповідальності за протиправні дії пов’язані із корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем, збиранням готівкових коштів із учасників освітнього процесу. Забезпечувала інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних звітів (довідок) на сайтах закладу освіти; реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської, кредиторської заборгованостей та дієвий контроль за дотриманням фінансової та розрахункової дисципліни; тощо.
Як керівник, працювала надстворенням у ЗДО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування). Забезпечувала неухильне виконання педагогічними працівниками Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 року № 564/863/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення» та підвищувати рівень персональної відповідальності педагогічного колективу за дотриманням даного законодавства.
Розробляла, затверджувала план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі, забезпечувала їх виконання. Забезпечувала оприлюднення на веб-сайті та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; плану заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); процедури подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
Діяла від імені ЗДО, представляла його у всіх установах та організаціях. Управлінські рішення та дії у поточному році були спрямовані головним чином на забезпечення працездатності колективу, реалізації річних завдань.
Загальні відомості про ЗДО
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №3 – комунальний заклад освіти загального розвитку для дітей раннього та дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти Рівненської міської ради.
 Юридична адреса: 33000, м. Рівне, вул. 16 Липня, 54.
Телефон: 26-86-03 (керівник, загальний).
Розпочав свою роботу  з 20 червня  1979р., розрахований на 5 груп, з яких у 2020-2021 н. р. функціонувало: 1 група  переддошкільного віку, 4 групи  дошкільного віку. Групи укомплектовані за віковим принципом.
Списковий склад налічував – 123 дитини, на даний час  налічується - 113 дітей. Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти з сімей робочих, підприємців,  є не працюючі. У ЗДО проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту. В ЗДО виховуються діти з багатодітних сімей – 5 дітей, діти учасників АТО – з дитини;ЧАЕС – 1 дитина; 1- переселені.
Діловодство та освітній процес здійснюється державною мовою.                    Для працівників встановлено 5-денний робочий тиждень.
Заклад дошкільної освіти забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Трудовий колектив закладу – 31 працівник, з них:   
 - педагогічних працівників – 15 осіб;
 - медичних працівників – 1 особа;
 - обслуговуючий персонал – 15 осіб.
В закладі працюють 10 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, інструктор з фізкультури, керівник гуртка англійської мови, сестра медична старша.
 
                            Якісний склад педагогічних кадрів:
 За освітою:
                    вища педагогічна (дошкільна) -10осіб (62 %)
                    вища педагогічна – 3особи (21 %)
                    середня спеціальна – 1особа (7 %);
За стажем:
                     до 5 років-2особи (14%)
                     до 20 років – 5осіб (35 %);
                     понад 20 років -7осіб (51 %).
 За результатами атестації:
                 вища кваліфікаційна категорія - 4 чол. (28 %);
                 Iкваліфікаційна категорія - 6 чол. (42 %);
                 IIкваліфікаційна категорія – 1 чол. (7 %);
                 кваліфікаційна категорія «спеціаліст» – 3 чол. (21 %).
 В 2021 році було атестовано 2 - (14 %) педагогів. За підсумками чергової атестації встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Мартьянова Н.М.; встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Прибиш С.А.
Педагогічний колектив має всі підстави для фахового зростання, що неодмінно позитивно вплине на якість навчально-виховного процесу.
 Створення умов та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес
Впродовж 2020-2021 навчального року методична робота здійснювалася у відповідності до нормативно-правових та інструктивно-методичних документів. Інформаційне забезпечення педагогів з проблем освіти знаходиться на достатньому рівні.
У 2020-2021 н.р. педагоги ЗДО  №3, керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, продовжили роботу над науково-методичною темою закладу та пріоритетним напрямком освітньої діяльності «Соціалізація дошкільників шляхом формування основ економічної культури». Даній проблемі були підпорядковані і завдання, які ставив педагогічний колектив у навчальному році 2020-2021:
1. Використання ідей педагогічної спадщини В. Сухомлинського для формування елементарної економічної культури дошкільників.
2. Продовжити роботу з морального виховання дошкільників шляхом використання програми Л. Лохвицької «Скарбниця моралі».
3. Сприяти розвитку творчого потенціалу дошкільників у різних видах діяльності.В умовах варіативності програмних документів організація освітнього процесу здійснювалась за програмою «Українське дошкілля». Невід’ємною частиною освітнього процесу було впровадження інноваційних технологій, авторських програм та методик, спадщини видатних педагогів:
- Педагогічний досвід Г.І. Григоренко та Р.П. Жадан «Дошкільник у світі економіки» (середня, старша групи).
-  Ідеї соціально-морального виховання В. Сухомлинського (всі групи).
-  Досвід Л. Шульги «Розвиток творчих здібностей на заняттях з малювання» (всі групи).
- Авторська програма Л.В. Яковенко «Формування основ безпеки та норм поведінки в надзвичайних ситуаціях у дошкільників» (групи № 1, 2,3,5).
- Авторська програма Л. Калуської «Бережемо здоров’я змалку» (всі групи).
- Авторська програма фізичного виховання та оздоровлення М. Єфименка «Театр фізичного виховання» (молодші та середня групи).
   Відстеження результатів використання інноваційної діяльності педагогічними працівниками відбувалося під час моніторингових зрізів рівня розвитку дітей відповідно вимог БКДО. Підсумки та подальші перспективи щодо інноваційної діяльності обговорювалися на педагогічних годинах, нарадах тощо.
 Всі форми методичної роботи були спрямовані на реалізацію науково-методичної теми та визначених річним планом завдань, підвищення професійного рівня та інноваційної компетентності педагогів, удосконалення змісту освітньої діяльності. Протягом навчального року педагоги були активними учасниками методичної роботи закладу, а саме: педагогічних рад, конкурсів, колективних переглядів, консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, тренінгів, воркшопу, майстер-класів, коучингу, тематичних тижнів, круглих столів.
 Педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, доцільністю, використанням інтерактивних форм і методів. З метою ефективності проведення педагогічної ради проводилась відповідна підготовча робота. Колегіальним обговоренням на педагогічних радах були актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: «Економічна освіта у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського», «Моральне виховання особистості дошкільника в контексті програми Л. Лохвицької «Скарбниця моралі», «Творчий педагог – творчі діти»(з використанням інтерактивних методів). Це сприяло підвищенню професійного рівня педагогів з питань формування економічної культури, розвитку творчого потенціалу дошкільників, вдосконаленню роботи з духовно-морального виховання.
   Досить дієвими та результативними формами методичної роботи були: семінар-практикум «Формування моральної свідомості та навичок моральної поведінки у дошкільників», проблемний семінар «Як допомогти дітям стати творчими?» під час яких педагоги підвищили ступінь інформованості, розширили світогляд, збагатились новими теоретичними та практичними знаннями. 
    Обміну досвідом роботи та збагаченню знань педагогів сприяв колективний перегляд занять та інших форм організованої діяльності дошкільників до педагогічних рад: інтегровані заняття з економічного виховання «Бережімо воду!» (вихователь Покладова О.В.), «Наші помічники електроприлади» (вихователь Чубик І.В.), «Природні ресурси. Блага» (вихователь Роздопченюк В.М.); інтегроване заняття з морального виховання «У садочку дружно ми живемо» (вихователь Андрейко Л.І.), гра-драматизація «Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку» (музичний керівник Богуш І.М.), гра-вікторина «Казкові герої на гостині у Чомусиків» (Духневич Г.Є.). Педагоги продемонстрували нестандартні підходи до організації освітнього процесу, власні досягнення, інноваційну грамотність.
    Креативному, професійному зростанню педагогів і вдосконаленню роботи з основ економічного виховання, підвищення рівня споживчої культури дошкільнят та батьків сприяла діяльність творчої групи «Соціалізація дошкільників шляхом формування основ економічної культури», керівник - вихователь Андрейко Л.І. Творчою групою зібрано дидактичні ігри з економічного виховання, організовано та проведено круглий стіл «Формування бережливого ставлення до довкілля за творами В. Сухомлинського», творча гра для педагогів «Літературне кафе». Вихователем-методистом Андрейко Л.І. розроблено орієнтовне перспективне планування роботи з формування економічної культури за творами В. Сухомлинського для дітей середнього та старшого дошкільного віку, розроблено посібник для педагогів та батьків «Економічна культура - змалку».
Розкрити творчу індивідуальність педагогів шляхом використання нестандартних, інноваційних форм роботи, удосконалити роботу з морального виховання дошкільників допоміг майстер-клас для педагогів «Моральний розвиток дошкільників засобами казкотерапії».
Розширенню світогляду, збагаченню новими теоретичними знаннями, підвищенню ступеня інформованості педагогів сприяло проведення дискусії «Виявляємо і розвиваємо творчі здібності дошкільнят».
Оцінюючи загальний рівень сформованості інноваційної компетентності варто відмітити, що станом на 2020-2021 н.р. у 35% педагогів сформована інноваційна культура, у 58% педагогів - інноваційна грамотність, у 7% педагогів - інноваційна поінформованість. Рівень інноваційної компетентності педагогів не змінився у порівняні з минулим роком.
Педагогам закладу надана можливість використовувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємо відвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації. Щороку у нашому закладі для молодих педагогів міста проводимо засідання «Школи молодого педагога».
 Організація різних форм виховної роботи
Формування компетентностей дошкільників, відбувалося в різних видах діяльності (ігровій — провідній для дітей дошкільного віку; руховій; пізнавальній; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій та інших) і вимагало практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводилося у формі занять. Протягом дня рівномірно розподілялися всі види активності за освітніми напрямами залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становила:
 - у групі раннього віку - не більше 10 хвилин;
- у групі молодшого віку - не більше 15 хвилин;
- у групі середнього віку -20 хвилин;
- у групі старшого віку -25 хвилин.
Тривалість перерв між заняттями - не менше 10 хвилин.
 Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладалося відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідало вимогам наказу.
У освітньому процесі використовувалися такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, предметні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня, гуртки за інтересами.
Робота в гуртках за інтересами дітей, є самостійною додатково організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планувалося в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи - 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.
Також, організація життєдіяльності дітей включала в себе трудову діяльність, самостійну художню діяльність, індивідуальну роботу з дітьми, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, спостереження, досліди, музично-спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини, виставки дитячих робіт.
 МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ   У ЗАКЛАДІ
Вся медична робота дошкільного закладу була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту» та Базовий компонент дошкільної освіти. Медичний кабінет облаштований відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 та нормативних вимог. За 2020/2021 навчальний рік поповнено медикаментами для першої невідкладної допомоги. У дошкільному закладі проводилися усі необхідні профілактичні заходи:
-  контролювалося виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
-  здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
- проводилася інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я та індивідуальні бесіди з батьками;
-  проводилася інформаційна робота для батьків про необхідність профілактичних щеплень;
-   розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.
Сестра медична старша Кулінка Н.П. постійно слідкувала за виконанням календаря профілактичних щеплень.
Під час комплексної перевірки Держпродспоживслужби були виявлені незначні порушення, які були своєчасно виконані згідно припису.
Протягом року вихователями дошкільного навчального закладу проводилась робота щодо формування здоров’язберігаючої компетентності через створення фізичного, психологічного комфорту. У дошкільному закладі впроваджувалось загартування повітрям (усі вікові групи), сухе загартування ступенів ніг (усі вікові групи), обтирання вологою рукавичкою (групи раннього віку).Протягом року впроваджувались оздоровчі заходи:
- масажі (крапковий, щітковий) (дошкільні групи);
      - ходіння по ґудзиках, каштанах, гладких камінчиках, об’ємних килимках,       драбинках з метою профілактики плоскостопості (всі групи).
 Аналіз стану захворюваності дітей
 
 
2020-2021
 
всього
 
4,8
 
група переддошкільного віку
 
8,9
 
група дошкільного віку
 
4,0
Однак спостерігається, що 40% дітей які не постійно відвідують дошкільний заклад, проводять вдома:
- за сімейними обставинами;
- перебуванням на домашньому режимі;
- відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням.
Акцентуючи увагу на здійснення оздоровчо-загартовуючих процедур, повноцінне
проведення прогулянок на свіжому повітрі, дотримання режиму дня та рухового
режиму колектив педагогів зміг досягти поставленої мети щодо зменшення
захворюваності.
При проведенні моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників у 2020/2021 році було проведено аналіз таких параметрів:
- визначено коефіцієнт захворюваності дошкільників;
- визначено відсоток захворюваності у різних вікових групах;
- визначено кількість дітей, які не хворіли протягом року;
- визначено групи з високим та низьким відсотком захворюваності.
Сестра медична старша Кулінка Н.П. регулярно проводила спостереження за організацією оптимальних санітарно-гігієнічних умов: забезпеченням вологого щоденного прибирання групових кімнат з приміненням деззасобів (згідно вимог Постанови № 55 МОЗ/Головного санітарного лікаря України від 22.09.2020р.), з дотриманням повітряно-теплового режиму, фізичного навантаження на фізкультурних заняттях. Всі зауваження, які виникали протягом року були виправлені під контролем старшої медичної сестри. У зв’язку з підвищеною захворюваністю дітей раннього віку постійно проводилось кварцування груп, прогулянки на свіжому повітрі, контроль за ранковим прийомом дітей до саду (вимірювання температури). Питання стану здоров’я дітей, створення оптимальних умов для зниження захворюваності та оздоровлення дошкільнят завжди були присутні на нараді при завідувачеві. З дітьми і батьками проводились цілеспрямовані бесіди про здоров’я і фізичний розвиток, спорт і гігієну, раціональну рухову активність протягом всього дня. Згідно з навчальним планом педагоги проводили фізкультурні заняття, як в приміщенні, так і на повітрі, при цьому намагалися враховувати індивідуальні особливості дітей. Вихователі щодня проводили ранкову гімнастику, пальчикову гімнастику, підбадьорливу гімнастику після сну, фізкультхвилинки на заняттях, з метою попередження перевтоми.  Працівники дитячого саду ведуть велику профілактичну роботу, спрямовану на підвищення захисних сил дитячого організму. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
 Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу в 2020/2021 навчальному році здійснювалась відповідно до законодавства та нормативно-правових актів.
Харчоблок освітнього закладу, після проведеного капітального ремонту,  укомплектований кваліфікованими кадрами. Для підвищення професійної майстерності кухарів Держппродспоживслужбою, адміністрацією дошкільного закладу проводились семінари-практикуми про впровадження системи НАССР, консультації, бесіди з санітарного мінімуму, а також тестування та анкетування працівників з метою дотримання вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, з новою системою НАССР, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). З метою підвищення культури приготування їжі, дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі на харчоблоці оформлено відповідно до сучасних вимог куточок кухарів. На харчоблоці є в наявності інструкції щодо правил миття кухонного посуду; інвентарю та обладнання; графік генерального прибирання харчоблоку. Всі кухарі мають спеціальну освіту. Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний. Система холодного, гарячого водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходились у робочому стані. У дошкільному закладі проводились комплексні заходи щодо заміни меблів, придбання нового та ремонту діючого обладнання, закупівлі посуду, миючих засобів тощо. Відповідно до графіку проводилась дератизація. Маркування посуду відповідало санітарно-гігієнічним нормам. Щороку влітку у дошкільному навчальному закладі проводились поточні ремонти за рахунок позабюджетних коштів.
За допомогою батьківських коштів придбано та замінено посуд, переобладнано місця зберігання сипучих продуктів у коморі та холодильних камерах (у комірника та кухарів) згідно вимог санітарних норм. Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом, все промарковане, використовується за призначенням та замінюється при забрудненні. Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню.
Режим харчування у ЗДО відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений директором. Графік видачі їжі затверджується директором закладу та сестрою медичною старшою. У закладі організовано чергування відповідальних осіб на харчоблоці, якими здійснювався контроль за закладкою продуктів, виконанням натуральних норм, видачою страв по групах. Результати контролю заносились у Журнал громадського контролю з підписом відповідальної особи.
Продукти харчування у дошкільному закладі зберігаються у коморі, яка мала достатню вентиляцію, суха та з штучним освітленням та у овочесховищі відповідно до умов їх зберігання при відповідній температурі з урахуванням товарного сусідства. Стан овочів при зберіганні контролювався 1-2 рази на тиждень. Терміни реалізації продуктів виконувались чітко. Продукти, що швидко псуються, використовувались тільки у терміни, зазначені у накладній відомості. Щоденно відбиралися добові проби страв, які зберігались у спеціальній тарі в холодильнику.
В закладі велась систематична і планомірна робота, зокрема: введення в дію системи НАССР, організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалось згідно з двотижневим меню по сезонах, яке узгоджено з Держпродспоживслужбою; щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складалось меню – розкладка окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хвилин до роздачі їжі медичний працівник оцінював якість її приготування, в його присутності кухар відбирає добові норми. 
Проводився постійний контроль за фактичними відходами продуктів впродовж дня та правилами їх зберігання. Як показали результати контролю, відходи м´яса, риби, пакети від використаного молока, сметани, сиру м′якого, яєць, овочів зберігаються в спеціальній тарі до кінця робочого дня.
 Постійно дотримується питний режим, діти забезпечені кип’яченою водою. В групах зберігається в спеціальному посуді, діти вживають воду за потребою.
 Безпосередній контроль за харчуванням дітей здійснюється спеціалістами Управління освіти адміністрації Рівненської міської ради, бухгалтерами централізованої бухгалтерії управління освіти, представниками Держпродспоживслужбою, адміністрацією дошкільного закладу, черговими вихователями. В закладі здійснювався постійний контроль за організацією харчування дітей директором та медичною сестрою. На основі результатів контролю за організацією харчування проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників.
Перевірками Держпродспоживслужбою порушень в організації харчування не виявлено. Нарікань з боку батьків щодо організації харчування дітей не зафіксовано, згідно аналізу анкетування серед батьків, але запропоновано частіше давати дітям овочі та фрукти.
  Вихователі та помічники вихователів додержувались принципів наступності при організації харчування, особливу увагу приділяли вихованню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Групи забезпечені посудом для отримання їжі з харчоблоку та столовим, який промаркований та використовується за призначенням. Є в наявності миючі засоби, дотримуються умови їх зберігання та використання.
Документація з харчування ведеться згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227. Ведеться робота по вивченню нової Постанови Кабінету міністрів України від 24.03.2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», яка набирає чинності з 01.09.2021 року.
 Моніторинг виконання норм харчування на основні види продуктів харчування
 
 
 
Найменування продукту харчування
 
Виконання
 
 (%)
1
М’ясо
85,4%
2
Риба
56,7%
3
Масло вершкове
90,8%
4
Молоко
53,3%
5
Сметана
90%
6
Сир м’який
78,7%
7
Сир твердий
93,2%
8
Яйце
96%
9
Крупи
99%
10
Овочі
77,4%
11
Картопля
93,6%
12
Хліб пшеничний
95,6%
13
Хліб житній
98,7%
14
Сухофрукти
100%
15
Фрукти
4%
16
Соки
74,5%
17
Кондитерські вироби
20%
18
Цукор
85,9%
19
Олія
97,9%
Питання організації харчування розглядались на нарадах при директору (щомісячно), виробничих нарадах, на конференції, висвітлювались в інформаційних куточках для батьків, під час консультацій, на батьківських зборах (загальних та групових). Директором, сестрою медичною старшою, вихователями груп освітнього закладу також проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей вдома. Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня вивішується меню. Також питання харчування дітей постійно висвітлюються на сайті закладу.
 Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ЗДО
Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО №3. У зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними  виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.
У 2020 - 2021 навчальному році методичний кабінет поповнився різноманітним наочно – дидактичним матеріалом, науковою, навчально – методичною літературою. Була проведена підписка на фахові періодичні видання. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів закладу та України в цілому.
В освітньому закладі для здійснення освітньо - виховного процесу створені необхідні умови. Матеріальна база закладу відповідає дитячому контингенту навчального закладу.
Заклад дошкільної освіти в достатній кількості забезпечений твердим та м’яким інвентарем. Функціонують музична зала з фізкультурним куточком, методично-психологічний кабінет. Навчально-матеріальна база груп відповідає сучасним вимогам. Дидактичний та ігровий матеріал, навчальні посібники систематизовано, диференційовано за рівнем розвитку дітей та віковим принципом, естетично оформлено.
Кожна вікова група відповідає санітарно-гігієнічним нормам, має естетичний вигляд. Меблі підібрано відповідно до зросту дітей. Кожна дитина має свою шафу, стіл, стілець, ліжко. В кожній групі створені куточки, які відповідають вимогам дошкільної дидактики (доступності, наочності, послідовності, повторності) та направлені на розвиток всебічно розвиненої особистості.
 Групові приміщення ЗДО забезпечені дитячими меблями, які легко та зручно змінюють свою висоту, відповідно до індивідуальних особливостей дітей, ігровими модулями та всім необхідним обладнанням, за забезпечення повноцінного перебування дитини в умовах дошкільного закладу. Все обладнання відповідає таким умовам: екологічність, безпечність, привабливість, багатофакторність. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Територія закладу обладнана павільйонами та майданчиками для кожної вікової групи; має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена, оздоблена квітниками, завезено пісок в пісочниці, усі пісочниці закриті. Все обладнання на майданчиках пофарбовано в яскраві кольори та раціонально сполучається з ігровими будівлями, квітниками. Стан обладнання знаходиться на належному рівні. Суворо в дошкільному закладі дотримуються температурного, повітряного, світлового режимів, санітарно-гігієнічних правил в приміщеннях та на майданчиках. 
ЗДО №3 - комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому  використанні. Протягом 2020-2021 навчального року в закладі  найбільш дієвим залишається  батьківський комітет кожної вікової групи. Завдяки його ініціативам групи отримують матеріальне забезпечення для вирішення термінових потреб. Серед них на першомі місці стоять питання, які потребують термінового рішення (поточні ремонти меблів та сатехніки, придбання іграшок). Для реалізації освітньо-виховних  завдань постійно проводилась   активна господарча робота.  
Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за допомогою бюджетних та позабюджетних внесків батьків. Колектив та батьки  дошкільного закладу доклали багато зусиль до проведення ремонтно-відновлювальних робіт з метою покращення умов перебування дітей в ЗДО.
Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.
                                                     
                                                                        Директор ЗДО №3           Л. Степанюк
 

 

              Правила прийому до закладу освіти

  Зарахування до закладу дошкільної освіти,переведення та відрахування

1. Зарахування дітей до ЗДО №3 здійснюється директором закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.
Прийом заяв про зарахування дітей до закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти.
Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом директора закладу дошкільної освіти.
2. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:
- копія свідоцтва про народження дитини;
- медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти (Форма 086);
- копія карти щеплень;
- довідка про реєстрацію місця проживання.
Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до ЗДО  та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Для зарахування дитини з інвалідністю до ЗДО до заяви про зарахування додаються:
копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; 
- копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю. 3. Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:
1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);
2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
3) є дітьми працівників даного закладу дошкільної освіти;
4) належать до категорії дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім'ю, а також усиновлених дітей;
5) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
6) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
7) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.
Після зарахування до ЗДО дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.
4. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах одного закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше
31 серпня.
Для переведення вихованця з одного закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику відповідного закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації.
Директор закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.
Переведення вихованця із закладу дошкільної освіти до іншого закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).
5. За вихованцем зберігається місце у закладі дошкільної освіти у літній період та у таких випадках:
у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;
у разі карантину в закладі дошкільної освіти;
на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.
Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.
6. Відрахування вихованців з закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами — повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Директор закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.
Забороняється відрахування дитини із закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом директора закладу дошкільної освіти.
У разі зарахування вихованця до закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти відрахування з закладу дошкільної освіти такого вихованця здійснюється на підставі даних про факт зарахування, які можуть бути отримані за допомогою електронних систем взаємодії (у разі їх впровадження) або за запитом до відповідного закладу освіти про такі дані.

   Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 3 Рівненської міської ради доступний для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які не пересуваються самостійно,  немає.

 Відповідно до наказу управління освіти Рівненської міської ради№150-осн від 23.06.2020 року «Про розподіл закладів освіти для організації системної роботи інклюзивно-ресурсних центрів», ЗДО № 3 було закріплено за територією обслуговування КУ «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Рівненської міської ради.

 Адреса центру:   33013, Україна, м. Рівне, вул. Олени Пчілки, 9,                    телефон +380962771956   Е-mail: kravcova_oxana@ukr.net

      Додаткові освітні послуги

 

   Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 

Фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

 

 


 

 

   

 

 

Правила поведінки здобувача освіти  

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я, оглядає гортань і шкіру, вимірює температуру у групі раннього розвитку дитини (дошкільних - за показниками, в період карантину тощо.)

2. Не приводити до садочка дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в дошкільну установу не приймаються.

3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.

4. Після перенесеного захворювання діти в дитсадок приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожної дитини.

5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в дошкільний заклад чистими, охайно та по сезону одягненими.

6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.

7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.

9. Приводити дитину в ясла-садок не пізніше 8-ї години ранку.

10. Забирати дитину не пізніше 17.30 год.

11.  Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це персонал дошкільного закладу.

12.  У разі відсутності дитини більше 3-х днів батьки повинні надати медичну довідку.

13. Відправляючись у відпустку батьки повинні написати заяву та надати довідку з місця роботи.

14. Завчасно повідомити вихователя про вихід дитини в садочок після її відсутності (за добу).

15. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.

16. Оплату за утримання дитини в дитячому садку необхідно здійснювати до 24-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.

17. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі - в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

18. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.

19. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників ясла-садка, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

20. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

21. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.

22. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.

23. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.

24. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти  завідувача.

25. Виконувати правила внутрішнього розпорядку.

   Стаття 55 Закону України "Про освіту": Права та обов'язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов'язки щодо освіти і розвитку дитини.

 2. Батьки здобувачів освіти мають право: 

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; 

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; 

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; 

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану; 

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності. 

3. Батьки здобувачів освіти зобов'язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

 - дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб'єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

  ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

  Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)\

 Стаття 27.Учасники освітнього процесу

 Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

 - діти дошкільного віку, вихованці;

 - педагогічні працівники: завідувач, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчитель-логопед, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники та інші спеціалісти; {Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 - помічники вихователів та няні;  {Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 - медичні працівники;

 - батьки або особи, які їх замінюють;

 - асистенти дітей з особливими освітніми потребами; {Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

 - фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

 Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

 2. Дитина має гарантоване державою право на:

 - безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

  - безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

  - захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

 - безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти; {Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2145-VIII від 05.09.2017}

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

 - здоровий спосіб життя;

 - діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти. {Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 2541-VIII від 06.09.2018}

 

 

 Вимоги до зовнішнього вигляду та одягу дітей

  Одяг дитини повинен бути чистим, охайним, відповідати порі року, температурі повітря, відповідати розміру дитини. Небажане носіння комбінезонів. Повинна бути чиста нижня білизна.

 · Зав’язки і застібки мають бути розташовані так, щоб дитина могла самостійно себе обслужити.

 ·  Взуття має бути легким, теплим, точно відповідати нозі дитини, легко зніматися і надіватися.

 · Носова хустка потрібна дитині як в приміщенні, так і на прогулянці. Зробіть на одязі зручні кишені для її зберігання.

 ·  Лице повинно бути умите, ніс, руки - чисті, нігті - підстрижені, зуби - почищені, зачіска - охайна. Повинні бути охайні статеві органи і чистий анус.

· Щоб уникнути випадків травматизму та з метою збереження здоров’я дітей, необхідно перевіряти вміст кишень дитини на наявність небезпечних предметів. Категорично забороняється приносити в садок гострі, ріжучі, склянні предмети, дрібні предмети (намистинки, ґудзики і тому подібне, пігулки), а також їжу та напої.  

 

 

 

 

 

 

Читайте також:

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, морально устарел,
и не может нормально отображать сайт.

Пожалуйста, скачайте любой из следующих браузеров: